Borg:

U betaalt een borg van 100 euro. Deze borg geld als u alleen de fiets huurt. Mocht u de bakfiets huren met chauffeur, betaald u de borg niet.

Mocht de fiets in de zelfde staat worden ingeleverd als waar hij in verkeerde bij uitgave, ontvangt u de borg binnen 5 werkdagen retour.

Leveren/ophalen:

De bakfiets wordt geleverd aan het door u aangegeven adres.

er wordt een vergoeding in rekening gebracht. we rekenen  €0,59 per gereden kilometer.

Flexibele levertijden:

Omdat ik ook een baan heb naast de verhuur van de bakfiets, kan het voorkomen dat ik u een voorstel doe dat ik de bakfiets een avond voor de uitvaart bij u breng zodat u de volgende dag toch de fiets te beschikking heeft. U bent zelf verantwoordelijk voor de veilige stalling van de bakfiets. Mocht de bakfiets toch vervreemd worden staat er een boete op van € 1000,-

Zelf de bakfiets rijden:

U kunt er voor kiezen om de alleen de bakfiets te huren. Houd er echter rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent om de verkeersregels na te leven. Eventuele bekeuringen of ongelukken worden op u verhaald.

Betaling factuur:

De factuur dient binnen 14 dagen na versturen van de factuur betaald te worden.

Er geld een BTW vrijstelling. Dit betekend dat er geen BTW gerekend wordt. Er mag dus ook geen BTW afgetrokken worden.

Klachten:

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 14 dagen na de datum van de uitvaart bij de verhuurder ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest. Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de verhuurder ingediend worden.

De verhuurder zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring:

De verhuurder neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn, zulks inclusief zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht.

De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.

De Opdrachtgever vrijwaart de verhuurder tegen alle vorderingen en aanspraken van derden voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor de verhuurder niet aansprakelijk is.

De verhuurder kan onverminderd slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld (dat wil zeggen: opzet of bewuste roekeloosheid) van de verhuurder (directe schade). Aansprakelijkheid voor indirecte schade, inclusief emotionele c.q. immateriële schade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de verhuurder aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen de verhuurder verzekerd is, in welk geval de schadevergoedingsplicht beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk aan de verhuurder uitkeert.

In alle gevallen is de schadevergoedingsplicht van de verhuurder beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die door de Opdrachtgever aan de verhuurder betaald dient te worden.

bedoelde schuld is bij schade ten gevolge van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de Overeenkomst geen sprake indien de vertraging of het oponthoud het gevolg is van de opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. 

Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat met betrekking tot zijn/haar eigen uitvaart, maar ook in andere gevallen, heeft de verhuurder het recht te bedingen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, bijvoorbeeld door een (aanvullend) voorschot overeen te komen.

De verhuurder is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Persoonsgegevens en privacy:

Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan wel de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende privacywetgeving. verhuurder zal de door de Opdrachtgever verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens en overige informatie vertrouwelijk behandelen en neemt de vereiste maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

De gegevensverwerking is voorts noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door de verhuurder en (deels) teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting van de verhuurder.

De verhuurder zal (bijzondere) persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie niet doorgeven aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of de verhuurder dit op basis van de wet verplicht is.

Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om diens (bijzondere) persoonsgegevens en/of overige vertrouwelijke informatie kosteloos in te zien, op te vragen, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Hiervoor kan er contact worden opgenomen met de verhuurder via info@bakfietsuitvaartvervoer.nl of 0611875391.

Op een dergelijk verzoek wordt uiterlijk binnen 4 weken gereageerd.

In het privacybeleid van de verhuurder, welke te vinden is op haar eigen website en op eerste verzoek kosteloos wordt toegezonden, is meer informatie te vinden over de wijze waarop de verhuurder met de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie om gaat.

Hiermee informeert de verhuurder de Opdrachtgever nader omtrent de redenen van gegevensverwerking en de mogelijkheid om, indien gewenst, bezwaar te maken dan wel de verstrekte toestemming in te trekken.

Indien door de verhuurder, uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever, beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt van de uitvaartplechtigheid, dan wordt daarbij Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan wel de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende privacywetgeving in acht genomen.

De geluids- en/of beelddrager met de opnames wordt door de verhuurder uitsluitend verstrekt aan de Opdrachtgever. Na overdracht vernietigt de Uitvaartondernemer direct de gemaakte opnames. De Opdrachtgever mag de opnames alleen verstrekken aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring van de overledene. De verhuurder geeft in de ruimte(s) waar de opnames gemaakt worden duidelijk aan dat dit gebeurt.

Tijdstip van levering:

De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen, tijdstippen en locaties als overeengekomen tussen de Opdrachtgever en de verhuurder.

De dag, het tijdstip en de locatie van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematori